Чи винуватий місяць? Котельник Л.О. ЗДОРОВЬЕ

СКАЧАТЬ

Скачать книгу fb2, txt, pdf, mobi

Чи винуватий місяць? Котельник Л.О. ЗДОРОВЬЕ. только отдельные звенья, намечают слабые контуры науки, имя которой сегодня - биоритмология или хронобиология, и пока практически не имеют успеха попытки связать их в единую цепь. Саме життя настійно вимагає розум ного пояснення тих чи інших аспектів поведінки людини. Сама жизнь настоятельно требует разум ного объяснения тех или иных аспектов поведения человека. Одним з актуальних для сучасної біології є питання про біологічні ритми, що набуває особливого значення у зв’яз ку з несміливими кроками освоєння космічного простору, тому що тут яскраво виражена практична Спрямованість подібних досліджень. Чим не разючий парадокс: знаємо, що. Чем не поразительный парадокс: знаем, что. Навіть сам механізм виникнення того чи іншого ритму далеко не завжди має чітко визначену приро ду, а тому жодна з багатьох висловлених ученими гіпотез не підтверджена дослідженнями. Даже сам механизм возникновения того или иного ритма далеко не всегда имеет четко определенную приро ду, а потому ни одна из многих высказанных учеными гипотез не подтверждена исследованиями. Спізнати її життєвий ритм — значить спізнати її саму як сутність, спізнати її призначення, буття на планеті.Незважаючи на актуальність поставлених завдань, нині . біоритм — сутність усього живого, але сам X — синхронізатор залишається для нас таємничою й не збагненною загадкою?Одним из актуальных для современной биологии является вопрос о биологических ритмах, что приобретает особое значение в свя зи с робкими шагами освоения космического пространства, потому что здесь ярко выраженная практическая направленность подобных исследований. Познать ее жизненный ритм - значит познать ее саму как сущность, познать ее назначения, бытие на планети.Незважаючы актуальность поставленных задач, сейчас . биоритм - сущность всего живого, но сам X - синхронизатор остается для нас таинственной и не постижимой загадкой. тільки окремі ланки, що намічають слабкі контури науки, ім’я якій сьогодні — біоритмологія або хронобіологія, і поки що практично не мають успіху спроби зв’язати їх у єдиний ланцюг.

Похожие загрузки

Сумма психоанализа. Антология. Том 6 ПСИХОЛОГИЯ

Краснощеков Е.А., Сукомел А.С. Задачник по теплопередаче

Богданович Л. Б. Гидравлические приводы ТЕХНИКА

Искусница 525 Майский букет РУКОДЕЛИЕ

Віталій Лях, Віктор Пазенок Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Платан - подробный каталог. Часть 2 Пассивные компоненты ЭЛЕКТРОНИКА

Boating - September 2014 ТЕХНИЧЕСКИЕ

www.vstrelok12.ru © 2011-2017.